ഒണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തൊടങ്ങും

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (6:00 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (10:45 AM)
 Matinee (2:10 PM)
 First Show (5:30 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (6:00 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show


Movie Trailer
RAJAMMA @ YAHOO
ANARKALI
THOONGAVANAM
Movie Rating
ANARKALI

Testimonials

Our Associates