ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍റ്റ് ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM, CANCELLATION OF E TICKET IS NOT ENTERTAINED നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (6:00 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (5:45 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (5:45 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show


Movie Trailer
THOPPIL JOPPAN
PULIMURUGAN
OZHAM
Movie Rating
OPPAM

Testimonials

Our Associates