ഒണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തൊടങ്ങും

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
PAVADA
 Matinee (2:15 PM)
PAVADA
 First Show (5:45 PM)
PAVADA
 Second Show (9:00 PM)
PAVADA
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
ACTION HERO BIJU
 Matinee (2:15 PM)
ACTION HERO BIJU
 First Show (5:45 PM)
ACTION HERO BIJU
 Second Show (9:00 PM)
ACTION HERO BIJU
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
2 COUNTRIES
 Matinee (2:15 PM)
2 COUNTRIES
 First Show (5:45 PM)
2 COUNTRIES
 Second Show (9:00 PM)
2 COUNTRIES
 Special Show


Movie Trailer
PUTHIYA NIYAMAM ( 12.02.2016)
AIR LIFT
PAVADA
Movie Rating
PAVADA

Testimonials

Our Associates