27 മാര്‍ച്ച് 2015 മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് FROM 27TH MARCH 2015 SELF ATTESTED E- TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED Reservation upto 5 Pm only

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
ORU VADAKKEN SELFI
 Matinee (2:00 PM)
ORU VADAKKEN SELFI
 First Show (5:30 PM)
ORU VADAKKEN SELFI
 Second Show (8:45 PM)
ORU VADAKKEN SELFI
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
ENNUM EPPOZHUM
 Matinee (2:00 PM)
ENNUM EPPOZHUM
 First Show (5:30 PM)
ENNUM EPPOZHUM
 Second Show (8:45 PM)
ENNUM EPPOZHUM
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
100 DAYS OF LOVE
 Matinee (2:00 PM)
100 DAYS OF LOVE
 First Show (5:30 PM)
100 DAYS OF LOVE
 Second Show (8:45 PM)
100 DAYS OF LOVE
 Special Show


Movie Trailer
IVAN MARYADARAMAN( 06.04.15)
YOU TOO BRUTUS
100 DAYS OF LOVE
Movie Rating
ORU VADAKKEN SELFI

Testimonials

Our Associates