ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍റ്റ് ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM, CANCELLATION OF E TICKET IS NOT ENTERTAINED നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങും

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
 Matinee (2:30 PM)
 First Show (6:00 PM)
 Second Show (9:00 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
JACOBINTE SWAARGARAJYAM
 Matinee (2:30 PM)
HAPPY WEDDING
 First Show (6:00 PM)
HAPPY WEDDING
 Second Show (9:00 PM)
HAPPY WEDDING
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:30 AM)
UDTA PUNJAB ( 24.06.16 )
 Matinee (2:30 PM)
OZUVU DHIVASATHE KALLI
 First Show (6:00 PM)
OZUVU DHIVASATHE KALLI
 Second Show (9:00 PM)
OZUVU DHIVASATHE KALLI
 Special Show


Movie Trailer
UDTA PUNJAB ( 24.06.16 )
OZUVU DHIVASATHE KALLI
LENS
Movie Rating
JACOBINTE SWAARGARAJYAM

Testimonials

Our Associates