27 മാര്‍ച്ച് 2015മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് FROM 27TH MARCH 2015 SELF ATTESTED E- TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED Reservation upto 5 Pm only

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
 Matinee (2:15 PM)
 First Show (5:30 PM)
 Second Show (8:45 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
 Matinee (2:15 PM)
 First Show (5:30 PM)
 Second Show (8:45 PM)
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
 Matinee (2:15 PM)
 First Show (5:30 PM)
 Second Show (8:45 PM)
 Special Show


Movie Trailer
LAILA O LAILA
CHANDRETTAN EVEDEYA
BASKAR THE RASKAL
Movie Rating
BASKAR THE RASKAL

Testimonials

Our Associates