ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E- TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
ORU VADAKKEN SELFI
 Matinee (2:15 PM)
ORU VADAKKEN SELFI
 First Show (5:30 PM)
LAILA OH LAILA
 Second Show (8:45 PM)
LAILA OH LAILA
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
PREMAM
 Matinee (2:00 PM)
PREMAM
 First Show (5:30 PM)
PREMAM
 Second Show (8:45 PM)
PREMAM
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
BASKAR THE RASKAL
 Matinee (2:15 PM)
CHANDRETTAN EVEDEYA
 First Show (5:30 PM)
CHANDRETTAN EVEDEYA
 Second Show (8:45 PM)
CHANDRETTAN EVEDEYA
 Special Show


Movie Trailer
PREMAM
SAN ANDREAS ( 29.05.2015)
JURASSIC WORLD (12.06.15)
Movie Rating
PREMAM

Testimonials

Our Associates