ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ തൊടങ്ങും ON LINE RESERVATION FOR TOMORROW STARTS TOMORROW MORNING ONWARDS ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
KL -10 PATHU
 Matinee (2:00 PM)
KL -10 PATHU
 First Show (5:45 PM)
ACHA DIN
 Second Show (8:45 PM)
ACHA DIN
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
BANJRANGI BHAIJAAN
 Matinee (2:15 PM)
BANJRANGI BHAIJAAN
 First Show (5:45 PM)
BANJRANGI BHAIJAAN
 Second Show (8:45 PM)
BANJRANGI BHAIJAAN
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:00 AM)
PREMAM
 Matinee (2:00 PM)
PREMAM
 First Show (5:20 PM)
PREMAM
 Second Show (8:30 PM)
PREMAM
 Special Show


Movie Trailer
LOHAM
KL -10 PATHU
Acha Dhin
Movie Rating
PREMAM

Testimonials

Our Associates