ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ തൊടങ്ങും ON LINE RESERVATION FOR TOMORROW STARTS TOMORROW MORNING ONWARDS ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
PATHEMARI
 Matinee (2:15 PM)
PATHEMARI
 First Show (5:45 PM)
PATHEMARI
 Second Show (8:45 PM)
PATHEMARI
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (10:50 AM)
RUDRAMADEVI
 Matinee (2:00 PM)
RUDRAMADEVI
 First Show (5:15 PM)
RUDRAMADEVI
 Second Show (8:30 PM)
RUDRAMADEVI
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
LIFE OF JOSUTTY
 Matinee (2:00 PM)
LIFE OF JOSUTTY
 First Show (5:45 PM)
Urumbukal urangarilla
 Second Show (8:45 PM)
Urumbukal urangarilla
 Special Show


Movie Trailer
RUDRAMADEVI
EVEREST
LIFE OF JOSUTTY
Movie Rating
LIFE OF JOSUTTY

Testimonials

Our Associates