ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM നാളത്തെ ഓണ്‍ലൈൻ റിസർവേഷൻ നാളെ രാവിലെ തൊടങ്ങും ON LINE RESERVATION FOR TOMORROW STARTS TOMORROW MORNING ONWARDS ഓണ്‍ലൈന്‍ റിസര്‍വേഷന്‍ ചെയ്‌ത ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പ്രിന്‍ട്‌ഔട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് E-TICKET PRINT OUT IS COMPULSORY TO ENTER THE AUDITORIUM CANCELLATION OF E-RESERVATION NOT ENTERTAINED

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
കുഞ്ഞിരാമായണം
 Matinee (2:15 PM)
കുഞ്ഞിരാമായണം
 First Show (5:30 PM)
കുഞ്ഞിരാമായണം
 Second Show (8:45 PM)
കുഞ്ഞിരാമായണം
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
ലോഹം
 Matinee (2:15 PM)
ലോഹം
 First Show (5:45 PM)
ലോഹം
 Second Show (8:45 PM)
ലോഹം
 Special Show

 Morning Show (8:00 AM)
 Noon Show (11:15 AM)
The Transporter Refueled
 Matinee (2:00 PM)
ഡബിൾബാരൽ
 First Show (5:30 PM)
ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ്‌
 Second Show (8:30 PM)
ഉട്ടോപ്യയിലെ രാജാവ്‌
 Special Show


Movie Trailer
The Transporter Refueled
ഡബിൾബാരൽ
കുഞ്ഞിരാമായണം
Movie Rating
ലോഹം

Testimonials

Our Associates