ഓൺലൈൻ റിസേർവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. CANCELLATION OF E TICKET IS NOT POSSIBLE. For any complaint call us on 0491 2970160 or please mail to info@priyadarsinicinema.com with your booking details like. Which show and date and to which theater. And also in whose name. Etc. അതാതു ഷോ ടൈംഇന്റെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറ് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് NET RESERVATION CLOSES APPROX " 2 " HRS BEFORE EACH SHOW TIME