അതാതു ഷോ ടൈംഇന്റെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറ് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് NET RESERVATION CLOSES APPROX " 2 " HRS BEFORE EACH SHOW TIME ഓൺലൈൻ റിസേർവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. CANCELLATION OF E TICKET IS NOT POSSIBLE. YOU CAN ALSO DOWNLOAD THE NEW APP"PRIYADARSINICINEMA" FROM PLAY STORE IN ANDROID PHONE

TRAILERSUsed Car
Used Car