12/08/2019 മുതൽ പ്രിയതമ തിയേറ്ററിൽ ഫ്രഷ് റൂമിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടുക്കുന്നതിനാൽ ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കണതല്ല NO SHOWS AT PRIYATAMA THEATRE FROM 12/08/2019 DUE TO FRESH ROOM MAINTENANCE. For any complaint please mail to info@priyadarsinicinema.com with your booking details like. Which show and date and to which theater. And also in whose name. Etc. We are always ready to help you. അതാതു ഷോ ടൈംഇന്റെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറ് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് NET RESERVATION CLOSES APPROX " 2 " HRS BEFORE EACH SHOW TIME ഓൺലൈൻ റിസേർവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. CANCELLATION OF E TICKET IS NOT POSSIBLE. YOU CAN ALSO DOWNLOAD THE NEW APP"PRIYADARSINICINEMA" FROM PLAY STORE IN ANDROID PHONE