ഓണ്ലൈൻ റിസർവേഷൻ രാവിലെ ” 7:30 “ മണിക്ക് തുടങ്ങും അതാതു ഷോ ടൈംഇന്റെ ഏകദേശം 3 1/2 മണിക്കൂറ് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതാണ് NET RESERVATION STARTS AT MORNING ” 7:30 ” AM AND CLOSES APPROX " 3. 1/2 " HRS BEFORE EACH SHOW TIME ഓൺലൈൻ റിസേർവ് ചെയ്ത ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല. CANCELLATION OF E TICKET IS NOT POSSIBLE.